aug 05

Meldpunt/Steunpunt Mantelzorg wordt Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe

Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe heeft zich de afgelopen periode steeds meer ontwikkeld tot het Knooppunt Mantelzorg in de Gemeente Overbetuwe. Essentieel is dat naast de blijvende aandacht en zorg voor de individuele mantelzorgers ook de leef- en werkomgeving voortdurend geïnformeerd en geactiveerd wordt. Aan deze ontwikkeling zal de komende periode verder gewerkt worden.
De ontwikkeling is zodanig van belang dat er een nieuwe naam is gekozen. Vanaf 28 september zal het Meldpunt/Steunpunt Mantelzorg, als naam dragen: Stichting Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe.
De feestelijke presentatie van het Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe is op donderdagmiddag 28 september van 15.00 – 17.00 uur in Landerij ‘De Park” in Park Lingezegen.
We nodigen graag alle betrokkenen uit voor deze feestelijke presentatie!
Verder nieuws volgt.

Met vriendelijke groet,
Bestuur en medewerkers
Meldpunt/ Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe

mei 25

Nieuws/actueel

Geluksroute

Bent u Mantelzorger? De gemeente Overbetuwe wil de mantelzorgers graag een steuntje in de rug geven om deze taak nog beter vol te houden. Daartoe hebben zij de geluksroute ingesteld. Samen met een medewerker van de gemeente of van Steunpunt Mantelzorg wordt gekeken waar uw passie ligt en hoe de gemeente Overbetuwe  u hierin financieel kan ondersteunen (tot maximaal 225 euro). Om te bekijken of u in aanmerking komt voor de geluksroute kunt een aanvraag indienen bij Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe, bij de gemeente of bij het kernteam.

 

Brochure Voorbereiding op het keukentafelgesprek kunt u vinden en openen  bij de pagina downloads.

LIEDEVOL ROND VERLIES

Klik hier voor opgave voor het    Aandacht voor spiritualiteit bij chronische en ongeneeslijke ziekten voor 15 april 2015

Klik hier voor flyer voor méér informatie en prijsopgave.

 

Workshop voor mantelzorgers: Autisme in het dagelijks leven.

Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe organiseert maandag 30 maart a.s, een workshop over Autisme in het dagelijks leven. Dit workshop wordt gegeven door mevrouw Gerritsen, psycholoog NVA (Nederlandse vereniging voor autisme) en is specifiek bedoeld voor mantelzorgers van personen met autisme of stoornissen in het autismespectrum, die op kunnen treden na een niet aangeboren hersenletsel. Deelname is gratis.

Plaats: De Wieken, Prinses Irenestraat 49, te Elst.

Tijd: 19.00 uur – 21.00 uur

Als u aan dit workshop wilt deelnemen, moet u zich wel even aanmelden (uiterlijk 20 maart). Het aantal deelnemers is beperkt en vol is vol. Aanmelden bij voorkeur via de mail: [email protected]

De trainster wil de workshop zoveel mogelijk richten op de behoeften van de deelnemers.
Wilt u daarom in de mail bij aanmelding ook aangeven:
  • welke relatie u heeft met de persoon met autistisch gedrag
  • zijn of haar leeftijd
  • waar u tegenaan loopt (welke problemen u ervaart) in de omgang met de persoon met autisme.
    De trainster kan hier dan bij het voorbereiden van het workshop rekening mee houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

mrt 24

Mantelzorgcafé voor mantelzorgers Overbetuwe 17 maart 2014, autisme

Mantelzorgcafé over autisme 

Het Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe organiseerde op maandag 17 maart 2014 een mantelzorgcafé met als thema autisme. Deze avond was bedoeld voor de mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor partner, kind of naaste met autisme of een stoornis die daaraan verwant is.

Marieke Gerritsen, psycholoog bij het NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme,  zal deze avond de aanwezigen meer vertellen over de oorzaken van autisme en de gevolgen waarmee de patiënt en de omgeving kunnen worden geconfronteerd. Zij zal tips geven hoe de betrokkenen hier het beste mee om kunnen gaan. Ook zal er iemand van MEE aanwezig zijn met informatie en folders. Er wass gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast zijn er vrijwilligers van het autisme infocentrum aanwezig met informatiemateriaal. De entree is gratis. Wel graag van tevoren even aanmelden. Dit kan telefonisch: : 0481-350050, of via de mail: [email protected].

 

samenvatting presentatie mantelzorgcafé over autisme.

nov 06

Stichting Algemene Hulpdienst Elst

De Algemene Hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers die burenhulp verlenen. Die ‘buren’ wonen echter niet direct naast u, maar zijn via de Algemene Hulpdienst toch goed bereikbaar. En ze helpen u graag.

* Voor wie is de Algemene Hulpdienst bedoeld?
Voor iedere inwoner van Elst die hulp nodig heeft en voor wie deze hulp (ook in financiële zin) niet beschikbaar is. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt. Iedereen kan immers in een situatie terecht komen waarbij directe hulp dringend noodzakelijk is.

* Wat doet de Algemene Hulpdienst?
Feitelijk doen wij niets anders dan vraag en aanbod van hulp zo snel en passend mogelijk bij elkaar brengen. Die hulp kan onder meer het volgende inhouden.
– vervoer naar ziekenhuis of andere bestemmingen
– boodschappen
– karweitjes in en om het huis
– invullen van formulieren.

* Tafeltje Dekje
Tafeltje Dekje is het bezorgen van  koelverse maaltijden aan huis bij mensen die daar zelf niet voor kunnen zorgen. U kunt voor deze voorziening in aanmerking komen bij ziekte, handicap, ouderdom of als u om een andere reden niet in staat bent een warme maaltijd te (laten) bereiden* Bereikbaarheid
Hulp komt altijd tot stand via bemiddeling van een coördinator van de Algemene Hulpdienst die weet welke vrijwilliger in een bepaalde situatie het beste kan helpen en beschikbaar is. De coördinator is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (0481) 374926 tussen 09.00 en 10.00 uur.

Wij verwijzen u naar de organisatie
Tafeltje Dekje

 

* Wilt u ook helpen?
Bel ons, wij begroeten u graag als nieuwe vrijwilliger!

De Stichting met een hart!

101012 Beeldmerk

nov 06

Alzheimer Nederland – afdeling Betuwe

De afdeling Arnhem en Omstreken van Alzheimer Nederland wil ondersteuning bieden aan partners/familieleden en verzorgers van mensen met dementie. De afdeling probeert verzorgers en familieleden als lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met het behartigen van de belangen van mensen met dementie en hun verzorgers en geeft bekendheid aan dementie en wat deze aandoening betekent voor mensen die ermee te maken krijgen.

Alzheimer Café . Het Alzheimer café is tijdelijk opgeschort. Het zal waarschijnlijk na de zomer opnieuw starten. T.z.t nadere berichten. Informatie: Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe, tel.nr. 0481-350050 en/of Stichting Welzijn Lingewaard, Meldpunt Vrijwilligers en Mantelzorg, tel.nr. 088-2552555

nov 06

Bezoek- en Opvangservice Midden-Gelderland: (BOS)

Wat we doen
Om de mantelzorger te ontlasten, houden de vrijwilligers van de Bezoek- en Opvangservice (BOS) Midden-Gelderland zijn of haar partner, vader of moeder (de zorgvrager) thuis gezelschap. Hierdoor krijgt de mantelzorger de mogelijkheid om iets voor zichzelf te doen. Uiteraard wordt vooraf overlegd hoe de tijd die de vrijwilliger en zorgvrager met elkaar doorbrengen, het beste kan worden ingevuld. Met onze ondersteuning willen we een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis wonen van de zorgvrager.

Waarin we speciaal zijn
Als wij worden ingeschakeld, dan kan de zorgvrager er zeker van zijn dat:

wij zo lang als gewenst, gemiddeld een dagdeel per week hulp bieden;
er een vrijwilliger komt die weet hoe hij/zij moet omgaan met dementerenden en chronische zieken;
de vrijwilliger weet wat de verzorging betekent voor de mantelzorger;
we zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger inschakelen;
de vrijwilliger alle tijd en aandacht heeft, voor zowel de zorgvrager als mantelzorger.
Bezoek- en Opvangservice Midden-Gelderland
De Bezoek- en OpvangService Midden-Gelderland bestaat uit 9 organisaties, die elk in hun eigen gemeente deze vorm van vrijwillige zorg coördineren. De organisaties maken onderdeel uit van grotere organisaties, meestal op het gebied van welzijn.

Over onze vrijwilligers
Al onze vrijwilligers zijn ervaren en hebben de basiscursus “omgaan met dementerende en chronisch zieke volwassenen in de thuissituatie” gevolgd. Ze weten hoe ze om moeten gaan met de zorgvrager en hebben begrip voor de situatie. De vrijwilligers worden ondersteund door de organisatie en begeleid door een beroepskracht. In het kader van deskundigheidsbevordering worden de vrijwilligers regelmatig bijgeschoold. Voor vragen of opmerkingen over het contact met de vrijwilliger, kunt u altijd terecht bij de BOS-coördinator.(voor de gemeente Overbetuwe: Marijke Arends)

Op zoek naar uitdagend vrijwilligerswerk?
De ondersteuning die de BOS-vrijwilligers bieden aan dementerende en chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers is van onschatbare waarde. Hoe meer vrijwilligers zijn bij ons aanmelden, hoe meer mensen we kunnen helpen. Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met de BOS-organisatie bij u in de buurt of meldt u aan via het Meldpunt/Steunpunt Overbetuwe.

nov 06

Diaconie Protestantse Gemeente te Elst

Het diaconale werk vanuit de kerk is vooral bedoeld om op te komen voor de behoeftige medemens. Dat kan dichtbij zijn of veraf.

Binnen de grenzen van onze gemeente proberen we in contact te komen met mensen die onze hulp nodig hebben om hen vervolgens, daar waar nodig, te begeleiden en ondersteunen.
Vanuit de PVD (=protestantse vrijwilligersdienst) worden vele ouderen en zieken met regelmaat bezocht.
Ook wordt jaarlijks een vakantieweek voor gehandicapten georganiseerd, dit doen wij samen met de andere diaconieën uit de streek. Hier zijn veel vrijwilligers bij betrokken en nodig.

Door een aantal vrijwilligers worden “kookgroepen” gevormd die lx per maand een maaltijd verzorgen in de daklozenopvang van Stichting ’t Kruispunt te Arnhem.
De behoeftige medemens, ver weg, proberen wij zoveel mogelijk te vinden en ondersteunen door actief mee te doen in projecten en acties vanuit de landelijke organisatie Kerken in Actie.

Een negental mensen wordt aangesteld als diaken en hebben daarmee ook een taak binnen het kerkelijk bestuur. Daarnaast zijn echter nog veel vrijwilligers nodig om de taken rondom verschillende activiteiten te vervullen.

Bent u geïnteresseerd in het werk van onze diaconie en wilt u wellicht meedoen als vrijwilliger in één of meerdere activiteiten, neem dan contact op met het Meldpunt. U kunt altijd vrijblijvend meer informatie vragen.

nov 06

Stichting Algemene Gezondheidszorg Elst

Doelstelling:
Het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg, met name voor de bewoners van Eist.

De Stichting Algemene Gezondheidszorg verwezenlijkt dit d.m.v.:

het verstrekken van éénmalige of periodieke financiële bijdrage aan projecten, die dienstbaar zijn aan het realiseren van de hiervoor omschreven doelstelling
het organiseren van activiteiten
alle andere wettige middelen / acties, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

nov 06

Tafeltje Dekje

Tafeltje Dekje;

Vrijwilligers van Tafeltje Dekje zorgen voor het rondbrengen van maaltijden aan huis bij mensen die zelf niet voor hun maaltijd kunnen zorgen. U kunt voor deze voorziening in aanmerking komen bij ziekte, handicap, ouderdom of als u om een andere reden niet in staat bent een maaltijd te (laten) bereiden.

Voor meer informatie of het aanvragen van Tafeltje Dekje kunt u contact opnemen met een van de volgende organisaties.

– Voor inwoners van Elst: Stichting Algemene Hulpdienst Elst (0481-374926 op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur). Meer informatie vindt u in de folder Tafeltje Dekje van de Algemene Hulpdienst (zie downloads)

– Voor andere inwoners van Overbetuwe: Zorgcentrum De Hoge Hof Herveld (0488-452541) of Zorgcentrum Liefkenshoek Heteren (026-4722214).

De maaltijden die bereid worden in de verzorgingshuizen binnen de Gemeente Overbetuwe, bestaan in principe uit drie gangen, waarvoor vooraf keuzes gemaakt kunnen worden. De maaltijden worden in goed geïsoleerde cassettes thuisbezorgd en kunnen op iedere gewenste dag bezorgd worden.

Wij verwijzen u naar onderstaande informatie folder.

101012 Beeldmerk

nov 06

Het Nederlandse Rode Kruis – Afdeling Gemeente Overbetuwe

Afdeling Gemeente Overbetuwe is in 2003 samen gegaan met de afdelingen Heteren, Driel en Valburg, mede door de Gemeentelijke herindelingen.

Deze drie afdelingen zijn in 1946 opgericht met de doelstelling “Zorg voor Elkaar”. Gebaseerd op de 7 grondbeginselen van het Nederlandse Rode Kruis.

Menslievendheid – Onpartijdigheid – Neutraliteit – Onafhankelijkheid – Vrijwilligheid – Algemeenheid – Eenheid.

In de Gemeente Overbetuwe is het Rode Kruis actief in verschillende taakvelden. Vrijwilligers worden, voor de zorg die het Rode Kruis uitdraagt, op kennis en vaardigheden met eigen faciliteiten opgeleid. Aan een beroep doen op vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.

De afdeling Gemeente Overbetuwe is op meerdere gebieden actief zoals:

Hulp aan de meest kwetsbare- Welfare-Sociaal bus vervoer-Vakantie projecten-Opvang en verzorging bij calamiteiten en Evenementen.

Hulp aan meest kwetsbare Hiermee wil het Rode Kruis er zijn voor zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Dat kan zijn hulp bij aan- en uitkleden, bij opstaan of naar bed gaan e.d.
Welfare De Welfare vrijwilligsters verzorgen voor ouderen die thuis of in een verzorgingshuis wonen gemeenschappelijke creatieve dagdelen en bezoeken ouderen thuis.

Sociaal bus vervoer De afdeling gemeente Overbetuwe beschikt over een rolstoelbus waar mensen die rolstoelgebonden of moeilijk ter been zijn, op afspraak vervoerd kunnen worden. Aan het gebruik van het vervoer zijn kosten verbonden.

Vakantie projecten Het Rode kruis verzorgt voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen volledig verzorgde vakantieweken. Hiervoor beschikt het Rode Kruis over de volgende vakantiehuizen: Hotel Ijselvliedt in Wezep, Hotel de Valkenbergen, de Paardental in Rheden en het vakantieschip MPS Henry Dunant. Speciaal voor gezinnen met een kind dat langdurig ziek is, is er het Mappo Mondo Huis in Wezep.

Opvang en Verzorging bij Calamiteiten Bij de afdeling gemeente Overbetuwe zijn een aantal vrijwilligers die opgeleid en inzetbaar zijn bij calamiteiten.

Evenementen Bij de afdeling Gemeente Overbetuwe zijn en worden vrijwilligers opgeleid voor EHBO met verbandleer en reanimatie. Zij kunnen eerste hulp verlenen bij evenementenzoala4 daagse, braderie, paardenmarkt etc.

Oudere berichten «